Bewonersavonden 2017

Wat heeft een dorp nodig om leefbaar te blijven? Update bewonersavond 26 juni 2017
wilt u deelnemen aan een van de werkgroepen, dat kan nog steeds, neem dan contact op met het secretariaat
 
Dit punt stond centraal in de huiskamergesprekken in de maand april  in het kader van de Dorpentour. 
Elk lid van de Dorpsraad slaagde erin om op zeer korte termijn ongeveer 10 inwoners uit te nodigen om daarmee onder leiding van een medewerker van de gemeente en van het Spectrum alles de revue te laten passeren wat een dorp versterkt en dat wat het juist niet doet. Met andere woorden wat is er al en wat gaat goed en wat ontbreekt er in Velddriel en waar moet aan gewerkt worden om de leefbaarheid te vergroten.
 
Zo ongeveer 60 inwoners waren betrokken en zij discussieerden over het “dorp” Velddriel.  Dat leverde veel stof tot nadenken op. De huiskamergesprekken kregen een vervolg op de eerste bewonersavond.
De inwoners van Velddriel waren in de Boxhof  zeer goed vertegenwoordigd. Velen hadden deelgenomen aan de huiskamergespreken, maar er waren na de oproep ook andere belangstellende inwoners. 
 
1e bewonersavond
De gemeenteambtenaar legde op deze avond uit wat er met de dorpentour  bereikt moest worden. De bedoeling was om alles wat gezegd was te reduceren en met een aantal kleine “problemen” aan de slag te gaan om  zo de leefbaarheid op te krikken.
De aanwezige inwoners konden zich niet vinden in deze manier van werken en zij wilden aandacht voor zaken, die van groot belang zijn om als dorp overeind te blijven.
Deze avond leidde uiteindelijk voor beide partijen niet tot het gewenste resultaat en de direct daarop geplande  tweede bewonersavond werd dan ook uitgesteld.
 
Er volgden eerst gesprekken van enkele leden van de Dorpsraad met de medewerker van de gemeente en die van Spectrum, waarin werd geprobeerd nader tot elkaar te komen. 
Voor de tweede bewonersavond wilden we als Dorpsraad graag dat wethouder Sørensen  en medewerkers van de gemeente voor b.v. verkeer en vervoer aanwezig zouden zijn en dat werd toegezegd. 
 
2e bewonersavond
Op maandag 26 juni was de tweede bewonersavond in de Deken Wehmeijerschool met zo’n veertig aanwezigen en daar werd een viertal onderwerpen nader onder de loep genomen en er werd bekeken of er een aanzet gedaan kon worden om de leefbaarheid te vergroten. 
 
Speelfaciliteiten
Voor wat betreft speelfaciliteiten heeft de groep een opzet gemaakt voor een leuk plan om op het braakliggend terrein bij de school een natuurspeeltuin aan te leggen en verder een verbinding met het schoolplein te maken waar dan plaats is voor een pannaveldje. 
Van de gemeente moet nu zwart op wit komen dat op die plaats een speeltuin gemaakt kan worden. Zodra de toestemming er is, gaat de groep aan de slag. Wethouder Anita Sørensen heeft per e-mail al laten weten contact te hebben gehad met de betrokken ambtenaar over het mogelijk gebruik van het terreintje naast de school als speelveld. Ze heeft hierover nog overleg met wethouder Van den Anker en hoopt daarna te kunnen laten weten of een speelveldje mogelijk is.

Service- en ontmoetingspunt 
Een andere groep inwoners boog zich over het service- en ontmoetingspunt  en ook daar kwamen vele gedachten. Op 11 juli komen deze inwoners bij elkaar en gaan over tot een nadere uitwerking en gaan het gesprek aan met partijen die nodig zijn om tot resultaat te komen.
In elk geval komt vanaf september de Rabobus voor vier maanden naar Velddriel. Deze groep buigt zich ook over de plaats, waarvan zij denken dat de inwoners er gemakkelijk naar toe komen.
 
Vervoer en verkeer
Het lukte de inwoners die zich bogen over het vervoer en verkeer niet om tot tastbare resultaten te komen. Het verkeer is immers een groots onderwerp, waar je niet met een kleinigheidje iets aan kunt veranderen. Bij de Provincialeweg is de provincie betrokken en dat zal hard werken worden om daar ingang  te krijgen. Op de binnenwegen wordt over het algemeen veel te hard gereden. Het fietsen en lopen is er gevaarlijk. 
Na afloop hebben we besloten dat een aantal leden van de Dorpsraad  alle “”gevaarlijke” punten in beeld gaan brengen en deze bundelen en vandaaruit verder werken aan verbetering. Ook inwoners zijn van harte welkom om hierbij te helpen. Het mooist zou het zijn als we een groepje inwoners wil deelnemen.
 
Communicateie en relatie inwoners
Het onderwerp communicatie  en relatie inwoners, Dorpsraad en gemeente is door een groep inwoners opgepakt. Hier zijn nog geen concrete zaken uit voort gekomen. Dit behoeft meer aandacht en de inwoners gaan verder aan de slag.

                                                                    ***************************

brief Carola van Kessel, voorzitter dorpsraad aan College B & W van 19 mei 2017

Geacht College,
 
Graag wil ik u namens de Velddrielse Dorpsraad de uitkomst van de huiskamergesprekken in Velddriel aanbieden. Deze gesprekken hebben in 6 groepen plaatsgevonden en ongeveer 60 inwoners uit Velddriel hebben er aan deelgenomen. Om geen misverstand te krijgen over wat is uitgesproken zijn van alle 6 gesprekken verslagen gemaakt. De uitspraken van de inwoners zijn vervolgens door de Dorpsraad kort samengevat en gesorteerd naar onderwerp. U vindt de verslagen met samenvatting in bijlage 1 en 2 bij deze brief.
Daarna is uitvoerig binnen de Dorpsraad stilgestaan bij de vraag hoe we met deze uitkomsten zouden moeten omgaan. Het zijn immers onderwerpen van verschillende aard en grootte. Verder zijn er, die door de Dorpsraad samen de inwoners zelf kunnen worden opgepakt, maar bij de meeste ligt er ons inziens ook een zekere rol bij de gemeente.
Een goed antwoord hierop staat of valt met een heldere werkrelatie tussen inwoners, Dorpsraad en gemeente. Daarom wordt dit punt hieronder als eerste gesignaleerd.
 
Naar onze mening zou op de volgende manier de balans kunnen worden opgemaakt voor wat betreft de te nemen acties met betrekking tot de 9 gesprekshoofdpunten:
 
 1. Relatie inwoners, Dorpsraad en gemeente.
Voor alles is het de Dorpsraad tijdens dit proces van de huiskamergesprekken duidelijk geworden, dat alle betrokken partijen met deze nieuwe manier van bottum-up werken moeten kunnen omgaan en dat ook het ambtelijk apparaat hierop ingesteld moet zijn. In ieder geval is meer samenwerking in het voortraject van projecten nodig met de dossierhouders/project-ambtenaren binnen de gemeente en helder moet ook zijn hoe de bestuurlijke afstemming tussen inwoners, Dorpsraad en gemeente verloopt.
Belangrijk is ook op welke ondersteuning te rekenen is vanuit de gemeente qua menskracht en in financiële zin?

Maar los hiervan komt de nieuwe visie achter de nieuwe insteek vanuit de gemeente nog onvoldoende uit de verf. Er is hierover ons inziens te weinig en in een begrijpelijke vorm gecommuniceerd. Het blijft gissen en zoeken naar wat vanuit de gemeente  van de inwoners en de Dorpsraad wordt verwacht binnen het krachtige kernenbeleid. Wordt bijvoorbeeld meer van inwoners en de Dorpsraad verwacht niet alleen op het vlak van leefbaarheid, maar ook het vlak van zorg naar de inwoners, veiligheid en netheid binnen het dorp? Derhalve betreft het alleen het sociale domein of gaat het veel verder?
 
Kortom wat is concreet de visie en het beleid van de gemeente op deze punten? Met links en rechts wat subsidies kan de beoogde transitie naar onze mening geen vorm krijgen.
 
2. Woningbouw en updaten Voorstraat
Het voorontwerp met betrekking tot “Het Voorste Veld” is onlangs naar buiten gekomen. De verwachting is dat het bestemmingplan in september kan worden vastgesteld. Daarna komt het verkooptraject in beeld. Begin 2018 zou de bouw kunnen gaan starten.
De Dorpsraad gaat nu alle energie richten op een voortvarende realisatie van dit plan. Er zal een duidelijk punt op de horizon moeten komen, want in de ogen van de Dorpsraad vormt voortvarende woningbouw een stevig anker voor het leefbaar houden van Velddriel.
Na vaststelling van het bestemmingsplan gaat de Dorpsraad een gesprek entameren met Klokbouw om goed op de hoogte te blijven van de voortgang en over de mogelijkheid om, voordat de eerste paal de grond in gaat, een mud-race te houden voor een nader te bepalen goed doel.
 
Het wegzakken van een aantal karakteristieke panden aan de Voorstraat vergt parallel aan de nieuwbouw ook nadere actie vanuit de gemeente. Het oude in goede staat houden is net zo essentieel voor behoud van leefbaarheid als het werken aan nieuwbouw. Hetzelfde geldt voor het updaten van de Voorstraat met name voor wat betreft het gedeelte tussen school en de voormalige Dagwinkel. De Dorpsraad wil graag een nader gesprek hebben over de vraag of en hoe dit kan worden aangepakt en vraagt u om daarvoor enkele gesprekspartners in beeld te brengen.
 
Ook de Monumentencommissie en Woningbouwstichting zullen naar onze mening hierin een rol moeten hebben.
 
3. Dagwinkel, afhandeling postzaken en bankzaken
De Dorpsraad wil als eerste aan u de uitkomst van de enquête met betrekking tot een winkelvoorziening in Velddriel bekend stellen (bijlage 3, wordt nog nagestuurd). In het verlengde van enquête-uitkomst willen wij om uw bemiddeling/support vragen bij de realisatie van de geuite wensen. Onze vraag is om daartoe een aanspreekpunt binnen uw gemeente voor ons aan te wijzen om samen tot concrete vervolgstappen te komen.
 
De afhandeling van de postzaken is momenteel tijdelijk ondergebracht in Kerkdriel. Deze dienstverlening zou eventueel terug kunnen komen. Onze vraag is of ook op dit punt ambtelijke support kan worden gegeven
 
Rabobank Bommelerwaard heeft inmiddels toegezegd een experiment te starten met een rijdend loket bij De Toren. Dit start in september. De Dorpsraad blijft dit zelf volgen.
  
4. Behoud Kerk
De vervolgacties worden ter hand genomen  door de Velddrielse contactgroep van H. Franciscusparochie in nauw overleg met de Stichting Behoud Sint Martinuskerk en de Dorpsraad. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen.
 
 5. Sociaal servicepunt
Hiertoe wil de Dorpsraad een werkgroepje vormen met onder andere vertegenwoordigers uit de Dorpsraad zelf, de Velddrielse contactgroep en de Stichting Behoud Sint Martinuskerk. Eventuele financiële consequenties zouden bespreekbaar moeten zijn bij de herziening in 2018 van de afspraken tussen de parochie en de gemeente rondom het gebruik van het kerkplein. Is dit voor de gemeente een te bewandelen pad?
  
6. Bedrijfs- en verkeerssituatie in Velddriel
Het voortouw voor de gesignaleerde punten ligt volgens de Dorpsraad in beginsel bij de gemeente. Een krachtige visie-vorming is broodnodig. Velddriel heeft een unieke ligging aan de A2 en daarmee wordt onvoldoende gedaan. Zonder visie worden kansen gemist op het vlak van de werkgelegenheid en wordt ook de moeilijke verkeerssituatie nooit structureel opgelost. Daarnaast heeft een goede bedrijfs- en verkeerssituatie voor Velddriel belangrijke maatschappelijke/sociale gevolgen en kan het ook nieuwe kansen bieden aan het dorp voor wat betreft de instandhouding van voorzieningen, woningbouw en basisschool.
 
Daarom wil de Dorpsraad dit nadrukkelijk bij uw college onder de aandacht brengen en dit onderwerp zelf verder  als speerpunt vanuit de Dorpsraad blijven volgen. Als eerste stap zouden wij graag een gesprek met het college als geheel willen zien.
 
 7. Speelfaciliteiten
Als eerste actie geldt dat duidelijkheid gegeven moet worden vanuit de gemeente over de toekomst van het terrein bij de school. Welke wethouder heeft dit in portefeuille en is daartoe een afspraak mogelijk? Afhankelijk van de uitkomst wordt een werkgroepje van vrijwilligers gevormd om bijvoorbeeld een pannaveldje tot realisatie te brengen.
 
 8. Verenigingen
De Dorpsraad gaat eerst in gesprek met de verenigingen om de gesignaleerde problemen verder te inventariseren. Vervolgens zal in gesprek gegaan worden met de gemeente voor een actieplannetje. Ook het accommodatiebeleid wordt daarbij meegenomen. De vraag aan de gemeente in dit stadium is om een aanspreekpunt binnen de gemeente aan te wijzen.
 
9. Overige verbeterpunten
De gesignaleerde verbeterpunten worden binnen de Dorpsraad eerst zelf nader bezien en er zal eerst worden geprobeerd om vanuit de Dorpsraad zelf de oplossing in gang te zetten. Wel lijkt het ons goed om deze punten alvast bij u te melden. Het punt van de wijkagent wil de Dorpsraad in ieder geval nadrukkelijk in het gesprek met uw college aankaarten.
 
Ons verzoek is om op korte termijn tot het gevraagde nadere gesprek met uw college te komen en verder onze meer concrete vragen van een antwoord te voorzien.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Dorpsraad Velddriel
 
 Carola van Kessel
Voorzitter

                                                                    ***************************

Samenvatting van uitkomsten/uitspraken/bevindingen van de huiskamergesprekken in Velddriel april 2017
 
1. Velddriel als dorp
Velddriel als kleine kern wil geen ondergeschoven kindje worden binnen de Bommelerwaard en een bijwagentje van Kerkdriel, maar een zelfstandig, florerend  en plezierig dorp blijven.
De bedrijvensituatie is altijd goed geweest, maar heeft broodnodig impulsen nodig.
Bijzonder karakteristiek aanzien van het dorp, met name in het dorpscentrum en in de Voorstraat, dient behouden te blijven.
Prettig wonen in Velddriel vanwege ruimte rondom het huis en gunstige huisprijzen ten opzichte van Den Bosch.
Het oude Velddriel is inmiddels qua inwonerssamenstelling behoorlijk vernieuwd en er is groeiende interactie. De verse krachten gaan zich nadrukkelijker uiten en willen zaken niet zo maar laten gebeuren.
Bewoners steken handen uit de mouwen, als het er op aankomt.
Velddriel als stille kracht in vergelijking met andere dorpskernen, waar echter de kaas niet van het brood wordt gegeten, als het dorpsbelang in het geding komt.
School wordt gezien als belangrijk bindend element gezien en gevoeld in Velddriel.
Het buitengebied zou via enkele wandelroutes zich ook voor bezoekers meer aantrekkelijk kunnen maken.
 
2. Relatie inwoners, Dorpsraad en gemeente
Wat vanuit de gemeente van de inwoners en de Dorpsraad wordt verwacht binnen het krachtige kernenbeleid  is nog onvoldoende helder.
Wordt meer van inwoners en de Dorpsraad verwacht niet alleen op het vlak van leefbaarheid, maar ook het vlak van zorg naar de inwoners, veiligheid en netheid binnen het dorp? Derhalve betreft het alleen het sociale domein of gaat het veel verder?
Wat is concreet de visie en het beleid van de gemeente op deze punten? Met links en rechts wat subsidies kan de beoogde transitie geen vorm krijgen.
Hoe worden de zaken op elkaar afgestemd tussen inwoners, Dorpsraad en gemeente? Moet er niet ook vanuit de gemeente anders gewerkt gaan worden: meer samenwerking in het voortraject?
Op welke ondersteuning is te rekenen vanuit de gemeente qua menskracht en in financiële zin?
Minder geld koppelen aan dure onderzoeksrapporten, maar actieve inzet van deze gelden  naar investeringen in het voortraject?
Vergt de beoogde transitie niet eerst heldere uitspraken vanuit de gemeente hoe Velddriel zich als dorp zou moeten/kunnen ontwikkelen (integraal dorpsontwikkelingsplan met bijbehorende accommodaties)?
In welke zin dient de rol van de Dorpsraad te veranderen?
 
3. Woningbouw
De vicieuze cirkel: verslechterende bedrijvensituatie, te weinig woningbouw, te weinig aanwas school, terugzakkend verenigingsleven en sluiting winkel.
Nieuwbouw moet nu voortvarend worden doorgezet. Betaalbare woningen voor jong en oud gewenst. Concrete behoefte aan zorgwoningen en seniorenwoningen
 Karakteristieke oude panden en boerderijen dreigen weg te zakken, terwijl net als vroeger de woningstichting hierbij een actieve rol zou moeten vervullen voor wat betreft instandhouding. Deze Stichting is echter nauwelijks zichtbaar in Velddriel
 
4. Winkel voor boodschappen, afhandeling bank- en postzaken
Sluiting van Dagwinkel vergt een nieuwe voorziening voor Velddriel. Winkel is in feite niet weg te denken. Misschien wel anders? Afstemmen op enquête-uitslag.
Ook voor de afhandeling van post- en bankzaken dient er een goed werkende voorziening te zijn.
Het centrum van Velddriel moet centrum blijven ook naar de toekomst.
 
5. Behoud kerk
Huidige stilstand in de besluitvorming is funest.
Het laatste plan van de Projectgroep Klavers biedt goede kansen voor Velddriel
Een aantal stappen zouden vanuit de inwoners zelf al gemakkelijk te zetten zijn bijvoorbeeld: inrichting gedachtenishoek in zijbeuk van de kerk en ruimer gebruik van de Pastorie bijvoorbeeld als sociaal servicepunt.
 
6. Sociaal servicepunt
Een plaats waar ouderen samen kunnen komen en de krant kunnen lezen.
Verbinding leggen tussen activiteiten van de kerk (Velddrielse contactgroep) en urgente zorgbehoefte bij inwoners vanuit zo’n servicepunt.
Ontmoetingspunt voor de Dorpsraad en Stichting Behoud Martinuskerk
 
7. Mogelijkheden voor bedrijven
Industrieterrein De Geerden was 25 jaar geleden goed bedoeld, maar is intussen de “puinzooi” van Maasdriel geworden. De eigen ondernemers lopen met zeurende gezichten rond en wijken ten langen leste uit naar Zaltbommel of elders.
De doorontwikkeling van De Geerden in Velddriel is in de politiek niet opgepakt, terwijl Zaltbommel dat heel goed heeft gedaan.
De Geerden en het omliggende gebied biedt door de gunstige ligging nabij de A2 geweldige kansen voor Velddriel, maar de werkelijkheid is dat alles op slot is gezet door het beleid  vanuit de Gemeente en de Provincie.
De doorontwikkeling van het bedrijvenbeleid dient opnieuw op de agenda te komen, anders blijft de vicieuze cirkel voor Velddriel alleen maar versterkt worden.
 
8. Verkeer en vervoer
De Provincialeweg raakt steeds meer overbelast, met name in de spitsuren. Ook de opgang vanuit en naar de bedrijven wordt steeds gevaarlijker.
Vanuit de zijwegen in Velddriel is steeds moeilijker de Provincialeweg op te komen. Bij de Kapelstraat zijn al vaak opstoppingen.
Ontsluiting  Provincialeweg/Sellikstraat  is niet langer houdbaar en wordt uiterst gevaarlijk.
Afwikkeling van het verkeer met name de grote hoeveelheid vrachtverkeer vergt andere en betere ontsluiting.
Het fietspad langs de Provincialeweg vanuit Velddriel naar De Geerden. Er wordt veel tegen het verkeer in gefietst, omdat het te veel tijd kost om over te steken. Gevaarlijk situatie.
Drielse Veldweg wordt nu wel opgeknapt, maar het ontbreekt aan een totaalplan voor de aan- en afvoer vanaf de Provincialeweg en vanuit Kerkdriel.
Onderhoud wegen in het buitengebied laat te wensen over, terwijl de slijtage door het zware verkeer enorm is, ook voor wat betreft de stroken langs de wegen.
Verkeersveiligheid in en rondom Velddriel geeft steeds meer zorgen
 
9. Speelfaciliteiten
Speelvelden voor kinderen/jeugd/volwassenen zijn uiterst welkom.
Stukje bij de school, dat nu braak ligt, komt herhaaldelijk naar voren. Wat gaat de gemeente  hiermee doen en kan  de gemeente hierover niet communiceren?
Speeltuintje Pastoor Wassenbergstraat laat veel overlast zien door de vele hangjongeren.
 
10. Slechte communicatie en handhaving
Communicatie vanuit de gemeente moet actiever en zich toespitsen op zaken in het voortraject, minder op regels en beleid.
Als belangrijk punt wordt genoemd: het luisteren naar de mensen bij de start van initiatieven en als er verzoeken komen direct meedenken en er iets mee doen.
Klachten over het ontbreken van terugkoppeling over projecten die opgezet worden zoals BIN en app burgerschouw. Het gevolg is dat dit het vertrouwen bij de mensen in de gemeente ontneemt en de mensen worden ontmoedigd om actief deel te nemen en of betrokkenheid te tonen.
Handhaving vanuit de gemeente en politieaanwezigheid is erg beperkt.
Relatie dorpsraad en gemeente op het vlak van communicatie en handhaving is ook niet helder.
 
11. Verenigingen
Verenigingsleven steeds moeilijker draaiende te houden, bijvoorbeeld RKVSC.
Daarnaast de moeilijkheid om voldoende vrijwilligers te vinden om de verenigingen te ondersteunen
Wel vele ideeën zoals een mudrace houden voordat de eerste paal de grond in gaat op de Klompenmakershof?
Samenwerking tussen de verenigingen zou beter kunnen. 
Het niet-geëvalueerde accommodatiebeleid is vaak struikelblok om zaken goed op te pakken. Het geld wordt door de gemeente niet vanuit een eigen visie op plan toebedeeld, maar naar gelang het zo politiek uitkomt.
 
12. Overige verbeterpunten
- De Voorstraat in Velddriel is met name voor wat betreft het gedeelte tussen de school en de voormalige Dagwinkel aan een up-dating toe. Dit gedeelte heeft veel geleden onder het zware verkeer.
- De opgang vanuit de Kapelstraat naar de Provincialeweg is erg gevaarlijk, doordat de hoge heg rondom het kerkhof vrijwel alle zicht ontneemt. Ook parkeren bij Berrie’s frietrestaurant moet verbeterd worden.
- Kinderen die naar school fietsen en halverwege de Provinciale weg nabij de Veilingweg over willen steken kijken  tegen een verkeersbord. Kan dit verplaatst worden? Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen die van binnen de bebouwde kom naar buiten de bebouwde kom fietsen.
- Het ontbreken van trottoirs is soms lastig en geeft de nodige ergernis.
- Het zicht op de Poolse werknemers (huisvesting, staan ze ingeschreven) is onvoldoende aanwezig. Ook is er sociaal gezien geen interactie.
- Glasvezel leeft sterk onder de inwoners.
- Basisvoorzieningen zijn niet overal (optimaal) in het buitengebied. Zo is er nog niet overal gas of riolering en internet is (zeer) traag ten opzichte van de bebouwde kom. En juist daar zijn de meeste bedrijven.
Bezorging post in het buitengebied laat vaak te wensen over . Dit geldt ook voor pakketbezorging of voor andere mensen/ diensten zoals ambulance of politie.
- Zorgen over wietplanten en drugsafval- slecht imago van het dorp (gemeente).
- Mogelijkheid van wandelen met en zonder hond moet meer helder worden gemaakt.