Zuidelijke Ontsluitingsroute ZOR 2023

Ontwerpeisen Dorpsraad Velddriel inzake Zuidelijke ontsluitingsroute (ZOR)
 
Velddriel, 25 januari 2023, nader aangepast n.a.v. vergadering d.d. 8 maart 2023.
 
Vooraf: 
De Dorpsraad wil niet verhullen in een moeilijke spagaat te zitten. Vele dorpsbewoners en ondernemers blijven regelmatig grote bezwaren uiten tegen de komst van de ZOR. Zij vinden andere oplossingen beter en goedkoper. De Dorpsraad kan hieraan niet voorbijgaan, maar wil - nu door de gemeenteraad het licht op groen is gezet - via  de “ZOR- meedenkgroep” mee onderzoeken of een goed ZOR-ontwerp toch ook meerwaarde voor Velddriel zou kunnen hebben. Uiteindelijk zal een finale afweging moeten volgen. Tegen deze achtergrond komt de Dorpsraad tot de volgende ontwerpeisen, in hoofdzaak gericht op het Velddrielse gebied.
 
1. Goede en stevige inbedding van ZOR in het Velddrielse komgrondenlandschap
 De noordzijde van de Drielse Wetering ( restanten stroomrug Maas)  heeft een betere ondergrond dan de zuidzijde (nat komgrondenlandschap). Voor zwaar verkeer is goed bodemonderzoek derhalve belangrijk.

De Drielse Wetering vervult een heel belangrijke rol in de afvoer van overtollig regenwater door de Bommelerwaard heen naar uiteindelijk de Maas. Door de aanleg van de ZOR ontstaat er een barrière in de afwatering en bestaat het risico dat de percelen aan de zuidzijde niet goed ontwaterd kunnen worden. Voor de bruikbaarheid van de percelen aan weerszijden van de Wetering, alsmede de waterbeheersing in een groot gebied van de Bommelerwaard moet deze wateropvang- en afvoermogelijkheid maximaal gehandhaafd blijven en ook blijvend periodiek goed onderhouden kunnen worden.  Dit vergt goede afstemming vooraf met het Waterschap Rivierenland.

Het gemaaltje aan de Kooiheuvelweg is bedoeld om de waterstand van de erg natte Drielse Broek onder controle te houden. Die afvoerfunctie naar de Wetering moet hoe dan ook behouden blijven.

De ervaringen m.b.t. zwakke ondergrond van de Drielse Veldweg moeten meegenomen worden bij de toekomstige fundering van de ZOR.

De Drielse Wetering heeft een behoorlijke hoogwatergevoeligheid. Dit risico dient in het ontwerp te worden meegenomen.  

2. Goede verkeersontsluiting en doorstroming voor Velddriel en Kerkdriel, alsmede goede aansluiting vanuit deze kernen op de A2 bij De Geerden en rotonde Alem. 
De ontsluiting van Velddriel-Zuid moet gekoppeld worden aan de ZOR, zodat hiermee een ontlasting van de Provincialeweg vanuit Velddriel mogelijk wordt van ongeveer 50% van het verkeer vanuit Velddriel;

Voor Kerkdriel zal het gehele gebied van het Centrum en de Ipperakkeren in de toekomst ook zijn ontsluiting naar de ZOR moeten kunnen hebben;

Per saldo zal een ontlasting van de Provincialeweg moeten worden bewerkstelligd van rond de 30%, rekening houdend met het drukker wordende verkeer vanaf de Alemse rotonde. 

Behalve in het ontwerp zelf zal ook bij de inregeling van de verkeersmaatregelen op deze streefpercentages moeten worden gestuurd. 

De verkeersituatie van Kerkdriel zou integraal moeten worden bezien, b.v. t.a.v. verkeersmaatregelen op de andere wegen om het verkeer te stimuleren van de ZOR gebruik te maken.

Om de doorstroom van het verkeer binnen het gebied van Velddriel/Kerkdriel beter te kunnen reguleren zal een goede dwarsverbinding in beeld moeten komen tussen de ZOR en de Provincialeweg (via Wertsteeg/Duitse Weistraat/Wordenseweg ?). Er ontstaat dan in feite een soort verkeersrondweg met voorrangsaanduiding door het gebied met aansluitende aan- en afvoerwegen, o.a. de route naar de Zandmeren. Alternatieven zouden zijn het van stal halen van het oude verbindingsplan tussen Oostenbroekweg en Wordenseweg dan wel een rotonde in de ZOR ter hoogte van de Oostenbroekweg. E.e.a. dient nader onderzocht en doorgerekend te worden.

Tezamen met de plannen voor A2-verbetering zal ook de aan- en afvoer van het verkeer bij de Geerden opnieuw moeten worden bezien, te meer nu door de ZOR het verkeersknooppunt ter plekke nog zwaarder zal worden belast. De nadere studie van Regio Rivierenland dient derhalve aan het ZOR-ontwerp te worden gekoppeld en mede in de doorrekening te worden meegenomen. 

3. Verbetering van de verkeersveiligheid op de aan- en afvoerpunten van de Provincialeweg en de ZOR. 
Momenteel zijn er diverse gevaarlijke situaties bij de wegen die aansluiten op de Provincialeweg: Kapelstraat, Hondstraat, Valkstraatje, Veilingweg en Sellikstraat. Met de komst van de ZOR zal dit structureel moeten worden opgelost en voor elke aansluiting concreet in beeld moeten komen. Zo zal onder meer afsluiting van de Sellikstraat moeten worden onderzocht en het verkeersveiliger maken van het oversteken bij het Valkstraatje en de Kapelstraat.

Daarnaast gaan diverse nieuwe aan- en aanvoerpunten ontstaan: Hamstraat, Kooiheuvelweg, Oostenbroekweg, Wertsteeg en Laarstraat. Ook hier vormt een optimale verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Al met al zal de komst van de ZOR duidelijk moeten bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid in het wegenstelsel rondom de kernen van Velddriel en Kerkdriel. De ZOR staat niet op zichzelf, maar dient in het totale verkeersbeeld van het gebied te worden bezien. 

Aandacht vergt de voorrangssituatie van de fietsers bij de aansluiting op de Provinciale weg. Het fietsverkeer heeft bij alle overige afslagen voorrang (ook bij de rotonde bij de Wordenseweg). Een andere voorrangssituatie kan verwarring geven. Daarbij wordt er op dit stuk van de provinciale weg veelvuldig door fietsers tegen het verkeer ingereden, aangezien ze bij De Geerden sowieso moeten oversteken. Dit vergt dus extra aandacht voor de verkeersveiligheid.  

4. Versterken via de ZOR van de recreatieve meerwaarde van de Kerkdrielse Zandmeren en het zuidelijk langs de Maas gelegen Velddrielse en Hoenzadrielse komgrondengebied. 

Primair moet voorkomen worden, dat met de komst van de ZOR deze gebieden vanwege de volledige dwarsdoorsnijding onaantrekkelijk worden voor fietsers en wandelaars;

Het bezoeken van deze gebieden via de Laarstraat, de Drielse Veldweg en de Hoenzadrielsedijk moet daarom maximaal gewaarborgd blijven, alsmede het kunnen oversteken van de ZOR van het zuidelijke naar het noordelijke gedeelte. 

Nader onderzocht  dient te worden of hiertoe parallel aan de ZOR een fietspad moet worden aangelegd.

Voor bezoekers inkomend via de ZOR dienen een of twee parkeer-/rustplaatsen voor handen te zijn om vanaf deze plekken met fietsen of wandelen te kunnen starten. 

5. Versterken van de binding tussen kernen Velddriel en Kerkdriel v.w.b. wonen, voorzieningen en zorgfaciliteiten. 
De komst van ZOR biedt de kans om de kernen Velddriel en Kerkdriel meer als een samenhangend geheel te benaderen i.p.v. twee geheel op zichzelf staande kernen en daarmede wederzijdse voordelen te bereiken op het vlak van wonen en betere spreiding van voorzieningen en zorgfaciliteiten.

Het huidige woongebied Velddriel-Zuid en West leent zich goed voor verdere uitbreiding op deze punten met een gemakkelijke ontsluiting via de Antoniusstraat en de Kooiheuvelweg naar de ZOR. 

Een te grote druk op het Kerkdrielse centrum wordt hiermede voorkomen en leidt ook tot een betere spreiding van de verkeersbewegingen.

Bij de concretisering van het functioneel ontwerp dienen deze eisen van “bindingsver-sterking” en “spreiding van woon- en zorg/voorzieningenfaciliteiten” nadrukkelijk in de afweging te worden meegenomen. 

6. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit in en direct rond Velddriel/Kerkdriel met het oog  op wonen, bedrijven en recreatief vertoeven.- 
Naar de kern Velddriel toe moet de ZOR zoveel mogelijk uit het zicht blijven en naar het achterliggende komgrondengebied toe moet de ZOR het karakter van dit gebied zoveel mogelijk in tact laten en open houden in de richting van de Maasdijk.  

​Het uit het zicht houden dient te worden bewerkstelligd via een bij het komgrondengebied passende beplanting. Het beplantingsbeeld, dat met de ruilverkaveling in 1957 in de Velddrielse polders is neergezet moet doorgetrokken worden naar de inrichting en aankleding van de ZOR. Zie o.a. beplanting langs Veilingweg en Laarstraat.

De ruimtelijke scheiding tussen Velddriel en Kerkdriel ter hoogte van de Wordenseweg moet ondanks de verdere vervlechting visueel zoveel mogelijk behouden blijven. De beide kernen houden zo toch hun eigen karakter en herkenbaarheid.

De ZOR mag geen extra geluidsoverlast veroorzaken op de kern Velddriel

7.Goed inspelen op de behoeftes van de huidige bedrijven qua aan- en afvoer en de toekomstige doorontwikkeling van de bedrijventerreinen in Velddriel en Kerkdriel.
Agrarische bedrijven in het Velddrielse komgrondengebied zijn vaak sterk verkaveld. De ZOR moet voor het bereik van deze kavels - met in principe alle vervoersmogelijkheden -geen onoverkomelijke bottleneck gaan worden. Alle kavels dienen optimaal bereikbaar te blijven.

De oversteek op de ZOR moet met name voor tractoren en agrarisch transport goed en gemakkelijk gewaarborgd blijven. De praktische problemen van de bedrijven ter plekke (o.a. mest/compost- en dierentranstransport met tractoren) dienen goed in beeld te komen. De verkeersbewegingen moeten langs de kortste weg, ook via de ZOR, kunnen plaatsvinden en de Laarstraat en de Drielse Veldweg zoveel mogelijk te ontlasten.

Splitsing van akkers en weilanden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Eventueel moet kavelruil of bedrijfsverplaatsing mogelijk worden gemaakt.

Ook de behoeftes van de niet-agrarische bedrijven moeten helder in beeld komen om eventuele knelpunten in de ontwerpfase te kunnen wegnemen. Zo dient de grote parkeerplaats voor vrachtauto’s ter hoogte van de Oostenbroekweg ontsluiting te krijgen op de ZOR. 

8. Goed inspelen op de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte voor Velddriel: win/win-situatie nastreven.
Het verder invullen en uitbreiden  van de potentiële woonlocaties binnen de reeds  opgestelde “Rode contour van Velddriel”  heeft meerwaarde voor de vitaliteit en leefbaarheid van het Velddrielse centrum en maakt een nuttige ontsluiting naar de ZOR mogelijk.

Ook de woonbehoefte in het Kerkdriel kan op deze wijze op een betere manier worden  opgevangen. Voorkomen moet worden, dat er aan de zuidelijke kant een kostbare ZOR- ontsluitingsweg wordt gesitueerd, terwijl in het noordelijke gebied ( b.v. gebied van De Grote Ingh) de woonuitbreiding voor de toekomst gaat plaatsvinden en b.v. op de Provincialeweg, op de  Dijk in Kerkdriel en bij De Kreek toch alles vast blijft lopen. 

Ook voor eventuele uitbreiding in Kerkdriel op andere locaties (Maasoever en Kievitsham/Bussenerweg) moet de ligging en uitwerking van de ZOR een logische keuze zijn.

Het functioneel ontwerp voor de ZOR moet hiertoe de ruimte bieden, maar moet ook als toetsingskader gelden voor die latere keuzes. 

Dorpsraad Velddriel
Werkgroep Zuidelijke Ontsluitingsroute
- Marloes van Doremaele 
- Jan van Kessel

Klik op het e-mail adres om een reactie te plaatsen: dorpsraadvelddriel@outlook.com