Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport PHS Meteren-Boxtel 2018

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel.
Het aantal reizigers en goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken gaan er op drukke trajecten meer treinen rijden. Dit houdt in om de 10 minuten een reizigerstrein en veel meer goederentreinen.

De gevolgen voor de omgeving van zowel de spooraanpassingen als het groeiend aantal treinen  zijn voor het hele traject tussen Meteren en Boxtel onderzocht en in een milieueffectrapport beschreven. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor en geeft aan welke maatregelen er worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen. 

Vanuit de gemeente Maasdriel was reeds een zienswijze ingediend, maar als Dorpsraad Velddriel hebben wij (na het bekijken van de stukken) in april ook een zienswijze ingediend om daarin de specifieke belangen van Velddriel te benadrukken en verder direct betrokken te kunnen blijven en onze belangen naar voren te kunnen brengen in het verdere verloop van het traject.

Voor meer informatie zie ook: http://www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel

Brief Dorpsraad Velddriel 20 april 2018

De Dorpsraad Velddriel is al ruim een viertal jaren actief om de leefbaarheid van het dorp op een hoger plan te brengen. Er zijn grote en kleine zaken, die de aandacht van ons hebben en zo proberen we samen met de inwoners het juiste klimaat te scheppen en Velddriel een prettig dorp te laten zijn, waar het goed wonen en werken is. De Dorpsraad rekent het dan ook tot haar taak om zich te buigen over plannen aangaande het verkeer en vervoer.

Recent zijn wij bijvoorbeeld geraadpleegd over de verbeterpunten ten aanzien van een deel van de Provincialeweg (N831), die dwars door Velddriel heen loopt. In verband met het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport van PHS Meteren – Boxtel willen wij als Dorpsraad Velddriel graag onze zienswijze indienen.

Als Dorpsraad Velddriel zien wij dat rond Vught en ‘s-Hertogenbosch terecht veel extra maatregelen genomen gaan worden om verkeer en vervoer van reizigers per trein en het goederenvervoer in goede banen te leiden. Tot onze grote verbazing zien we dat na station ‘s-Hertogenbosch, slechts de twee spoorlijnen benut gaan worden om de grote hoeveelheid extra treinen te laten lopen.
De passagiers- en goederen treinen bewegen zich dan heen en terug op een spoor. Gezien de grote frequentie van het treinverkeer, vragen wij ons af hoe dit goed kan gaan. Er is geen enkele escape. Bovendien is ons niet bekend wat er door de goederentreinen wordt vervoerd. Hier zullen zeker de nodige chemicaliën bij zijn.

Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om twee sporen erbij aan te leggen.

Kunnen er voldoende waarborgen worden afgegeven aan de inwoners van Velddriel dat in geval van een calamiteit adequaat kan worden opgetreden door de hulpverleners?
Twee branden, waarvan een in februari 2018 in Velddriel hebben duidelijk gemaakt dat de brandweer van Maasdriel, zelf niet in staat is een woningbrand te blussen zonder een beroep te doen op mensen en materieel vanuit veel verder gelegen dorpen. Het gevolg is dat daar veel extra tijd mee gemoeid is en dat kan meer slachtoffers en grote schade tot gevolg hebben.

Bovendien is er een ophanden zijnde verandering bij de brandweer gaande en dat kan er toe leiden dat er minder materieel in de brandweerkazerne aanwezig is. Verder vragen wij ons af of er voldoende kennis, kunde en de juiste middelen aanwezig zijn om gevaarlijke stoffen te bestrijden indien dat nodig mocht zijn. Bovendien trekken bij westen en noordwestenwind de rookwolken met gevaarlijke stoffen precies over Velddriel. Wij vinden dit een belangrijk punt en vragen u dan ook hoe dit geregeld gaat worden.

Ook de A2 baart op dat punt de nodige zorgen. Waar kunnen de inwoners van Velddriel op rekenen als er zich zowel op de A2, als het spoor een ongeluk voor doet? De inwoners van Velddriel moeten kunnen rekenen op goede voorzieningen aangaande de hulpverlening.

Rondom Velddriel is reeds een niet aflatende stroom aan verkeer. Dagelijks passeren er vele en vele auto’s/vrachtauto’s de A2. De Provincialeweg (N831) is zeer druk en er is daar een hoge belasting van vrachtverkeer. Nu komen er al die extra treinen bij, die op hun beurt weer zorgen voor meer geluid, trillingen en fijnstof.

Belangrijk is dan ook dat vooraf een geheel plaatje gemaakt wordt van alle op handen zijnde veranderingen met de daarbij behorende consequenties voor de inwoners. Nu ontstaat de indruk dat de geluidsoverlast, trillingen en luchtvervuiling per onderdeel bekeken worden, maar juist de opeenstapeling van het project Meteren-Boxtel, de A2 en de toekomstige aanpassingen daarvan en de Provincialeweg (N831), die in 2022 aangepast wordt, zorgen er voor dat de belasting voor inwoners van Velddriel hoger en hoger wordt.

Als Dorpsraad doen wij dan ook een dringend beroep op ProRail om alles wat betrekking heeft op verkeer en vervoer in ogenschouw te nemen en voor de PHS alle maatregelen te nemen die er voor zorgen dat Velddriel niet nog meer belast raakt met geluid, trillingen, luchtvervuiling en gevaar in geval van ongelukken.

Dorpsraad Velddriel wil er met deze zienswijze voor zorgen dat de inwoners van Velddriel met plezier kunnen wonen, werken en leven in het dorp en in het buitengebied.

Namens het bestuur van de Dorpsraad Velddriel,

Mevrouw Carola van Kessel-Visser Voorzitter