Zienswijze MIRT A2 2019

Directie Participatie
Postbus 20.901
2500 EX  DEN HAAG
 
Betreft: Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) fase 1
 
Velddriel, 27 november 2019
 
Geachte directie,
 
Dorpsraad Velddriel (hierna te noemen Dorpsraad) wil graag haar zienswijze kenbaar maken aan het bevoegd gezag Rijkswaterstaat op de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning Deil-Vught. Rijkswaterstaat is onder meer voornemens een aantal maatregelen te nemen op en rond de A2 om de bereikbaarheid van de regio Rivierenland te verbeteren. 
 
De druk op het onderliggend wegennet is erg hoog. Niet alleen vanwege het verkeer uit de eigen regio, maar vooral ook door sluipverkeer vanaf A15 (Echteld). Het laten vervallen van de vroegere op- en afrit nummer 18 heeft de druk op het A2-viaduct bij de Geerden alleen nog maar verslechterd. 
 
Wij staan dus zeker niet onwelwillend tegenover verbetermaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren, echter dit dient in samenhang met de huidige onwenselijke situatie op het onderliggend wegennet te worden bezien.
 
Samengevat wenst de Dorpsraad:
 • Effectonderzoeken van de verschillende keuzes op het onderliggende wegennet
 • Vergroting verkeersafwikkelingscapaciteit Viaduct A2-Kruispunt De Geerden 
 • Verbetering van de verkeersveiligheid onderliggend wegennet
 • Verspreiding van de verkeersdrukte door heropening oprit A2 
 • Verbeteren en voorkomen overlast omgeving (geluid en fijnstof)
 • Betrekken toekomstige regionale ontwikkelingen bij waterberging en -afvoer 
Effectonderzoeken van de verschillende keuzes op het onderliggende wegennet 
Als Dorpsraad Velddriel vragen wij aandacht voor het meenemen in de effectonderzoeken van:
 • De huidige situatie met de diverse problematieken
 • En de specifieke extra impact van de verschillende varianten op het onderliggende wegennet    
Onvoldoende capaciteit Kruispunt De Geerden – Provinciale weg (N831)
Al eerder heeft de Dorpsraad Velddriel kenbaar gemaakt, dat het huidige A2-viaduct met op- en afritten (19) bij het bedrijventerrein De Geerden een groot knelpunt vormt voor met name Velddriel, maar ook de andere omliggende kernen, zoals Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel door de diverse verkeersstromen, die daar samen komen.
 
Het is samenkomen van het A2-verkeer en het verkeer uit Maasdriel en uit Rivierenland, dat aldaar steeds meer voor te grote drukte, hinder en overlast zorgt, vooral op de piekmomenten van het woon-/werkverkeer en het bedrijvenverkeer en bij drukte en stremmingen op de A2 en A15 zelf (sluipverkeer).
Simpel gezegd kan de grote aanvoer van verkeer op die momenten onvoldoende door het knooppunt De Geerden worden verwerkt. Vanwege de gedoseerde afvoer naar de A2 via één wegstrook en de vele stoplichten ontstaat een situatie, dat een aanvoer van naar schatting 100 auto’s per minuut in dezelfde tijdsspanne maar voor de helft kan worden verwerkt, waardoor in korte tijd filevorming ontstaat op de Provincialeweg (N831) in de richting van de kern Velddriel en zelfs nog verder tot aan Sluis Sint Andries toe. Ook het doorrijden naar ’s-Hertogenbosch via het viaduct De Geerden en de rotonde te Hedel functioneert bij die grote hoeveelheid auto’s onvoldoende, waardoor stremmingen zich verder versterken. 
 
Wanneer die verkeersstromen de komende jaren nog verder gaan groeien, bijvoorbeeld naar 150 auto’s per minuut op piekmomenten, ontstaat ons inziens voor de toekomst een onhoudbare situatie. En dit is beslist niet onwaarschijnlijk, omdat er diverse nieuwe ontwikkelingen binnen de Gemeente Maasdriel zijn te verwachten: 
 • forse woningbouwplannen, 
 • uitbreiding van het bedrijventerrein De Geerden en 
 • de ontwikkeling van het glastuinbouw/greenport-gebied A2/Provincialeweg (N831). 
Verder is ook toename van verkeer te verwachten via de Maas/Waal-route/Van Heemstraweg (N322).

Op dit moment is er al regelmatige filevorming op de Provincialeweg (N831) en op de toevoerwegen naar die weg vanuit de omliggende kernen. Dit is in feite de gehele dag door met vooral piekmomenten in de ochtend (aanvoer naar A2 en binnendoor via Hedel naar ‘s-Hertogenbosch) en aan het einde van de middag (einde werktijd met lange slierten auto’s vanaf de A2 en vanuit Hedel/’s-Hertogenbosch. 
 
Slechte situatie verkeersveiligheid
Daarnaast hebben wij ernstige zorgen over de verkeersveiligheid als gevolg van de slechte afwikkeling van het verkeer. 
Vrachtauto’s hebben steeds vaker moeite om vanuit de bedrijven langs de Provincialeweg (N831) de weg op te komen. Hetzelfde geldt voor de agrariërs en fruittelers, die daar hun bedrijf hebben. Twee rijbanen tegelijk oversteken is veelal niet meer mogelijk. 
 
Ook komen vanuit de inwoners van met name Velddriel regelmatig klachten vanwege de verkeersveiligheid naar voren, met name over de kruisingen van de Provincialeweg (N831) met de Sellikstraat/Veilingweg/Hondstraat en Kapelstraat. De Gemeente Maasdriel en de Provincie Gelderland zijn hiervan via de Dorpsraad op de hoogte. Het zicht op de weg en fietspaden is al slecht. Met een grote verkeersdrukte daarbij geeft dit erg onveilige situaties (auto’s die snel de weg op willen schieten, fietsers (met name scholieren) die tegen het verkeer inrijden in verband met het moeilijk oversteken van de weg en ga zo maar door).
  
Meest gewenste verkeerskundige oplossing
De Dorpsraad wil er dus als eerste nogmaals voor pleiten om deze overlast weg te nemen en goed op te lossen. In oplossingsrichting 11 is een en ander al kort omschreven en daar kan dus ook verder naar verwezen worden. Daarbij vindt de Dorpsraad nog steeds, dat het merendeel  van de problematiek aan de kant van de A2 zelf ligt, doordat destijds het vroegere op- en afrit nummer 18 is geschrapt. Dit is toen in de ogen van de Dorpsraad te eenzijdig vanuit het hoofdwegennet bekeken en waarvan we nu op regionaal niveau de nare vruchten plukken. Daarom is ook inzet van middelen, die zijn gereserveerd onder “Optimalisatie aansluitingen” volgens de Dorpsraad zeer zeker aan de orde. 
 
Sowieso is in de ogen van de Dorpsraad ook sprake van een belangrijke “meekoppelkans”. Wanneer de A2 zelf al op de schop moet, bij de keuze voor één van de vier kansrijke alternatieven, ontstaat volgens de Dorpsraad in ieder geval voor de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland een unieke gelegenheid om de onhoudbare kernen- en regio-problematiek voor geringere kosten meteen volledig en goed op te pakken. 
 
Wegnemen van de overlast zou volgens ons nu kunnen door het functioneren van het viaduct bij De Geerden met de gemaakte op- en afritten aldaar nog eens goed onder de loep te nemen en in te zetten op een fors snellere verkeersverwerking. Tegelijk zou dan ook het functioneren van de rotonde te Hedel meegenomen moeten worden. Of een goede en afdoende oplossing van de problematiek hiermede mogelijk is wordt echter vanuit de Dorpsraad betwijfeld. 
 
De Dorpsraad wil daarom er ook nog steeds voor pleiten om het oude A2 op- en afrit 18 te laten herleven en via dat knooppunt een verbinding te maken met de Maas/Waal-route via een rechtstreekse verbinding tussen rotonde Alem en dat knooppunt en door de Zandmerenroute, die de Gemeente Maasdriel op stapel heeft staan, ook met dat knooppunt in verbinding te brengen. Behalve verhoging van de verwerkingssnelheid bij De Geerden kan dan een betere spreiding van het verkeer worden bereikt. Om de beste ontlasting en ontsluiting van de dorpskernen en het bedrijventerrein te bereiken, zou dat de meest wenselijke oplossing zijn.
 
Voorkomen overlast fijnstof en geluid
Daarnaast wil de Dorpsraad Velddriel pleiten voor goede maatregelen om de overlast via toename van fijnstof en geluid afdoende op te vangen over de gehele lengte van het A2-grensgebied met Velddriel. 
 
Waterafvoer en landschappelijke inpassing.
Verder is er naar verwachting meer waterafvoer van de A2 naar de aanliggende weilanden en akkers te verwachten, waardoor de opvangcapaciteit van de Drielse Wetering zal moeten worden vergroot via een aanvullend waterbassin ter plekke. 
In de glastuinbouwplannen van het Projectbureau Glastuinbouw en Champignonteelt (PHTB te Zaltbommel) is dat ook al voorzien. Ook met die plannen zal dus goed moeten worden afgestemd. Bovendien is goede landschappelijke inpassing erg belangrijk. 
 
 
De Dorpsraad denkt wat dit betreft aan een duidelijke bomengordel gecombineerd met een aanvullende waterstrook, waardoor het aanzicht ondanks de grote verkeersslagader van de A2 toch aantrekkelijk blijft en tegelijkertijd een natuurlijke barrière wordt gemaakt tegen de optredende geluidsoverlast en fijnstof-vervuiling. Door de hoofdzakelijk westenwind aan de Velddrielse kant van de A2 zou dat voor de A2 zelf ook geen hinder hoeven op te leveren en tegelijkertijd een rustgevend beeld opleveren.  
 
Kortom, de Dorpsraad heeft met deze zienswijze kenbaar willen maken, dat in de nu lopende ontwerpfase van het MIRT-traject nog eens integraal en goed naar de Maasdrielse verkeersproblematiek moet worden gekeken. Verder verdienen ook diverse milieu-aspecten de nodige aandacht.
 
Met vriendelijke groet,
 
  
Carola van Kessel
Voorzitter Dorpsraad Velddriel


Wilt u meer informatie over de MIRT verkenning, kijk dan op de speciale website via onderstaande link: https://www.mirta2deilvught.nl/default.aspx